sábado, 23 de fevereiro de 2013


DEAR FRIENDS:- "MEANING OF - VAHEGURU"
"VAHEGURU" is the Great Mantra, mostly chanted by Sikhs.
The meaning of this Great Mantra is explained by Bhai Gurdasji who was a contemporary of the fifth Sikh Guru Shri Arjun Devji.
'VA' - VISHNU......'HE' - HARI......'GU' - GOVIND......'RU' - RAM.
"Satyuga satguru Vasudev va-va Vishnu nama japavey,
Dvapare satguru Hari Krishna ha-ha Hari nama japavey,
Trete satguru Ramji ra-ra Ram jape sach pavey,
Kaliyuge Nanak Gur Govinda ga-ga Govinda nama alavey,
Chare yugi chahu yugi panchin vic jai samavey,
Charo akshara ek kar VAHEGURU jap mantra japavey,
Jaha te upjia phir taha samavey."
(Pauri - 49, Vara - 1)

Nenhum comentário: